REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO SABATINI

§1
WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.sabatini.pl, (zwany dalej „Sprzedawca”) jest firma „DAJK-RES” E.J. Kołcz s.c. z siedzibą w Rzeszowie, kod: 35-074 przy al. Piłsudskiego 17, NIP: 813-10-04-534, REGON: 690 300 740, telefon: +48 606 737 656, +48 17 86 25 067, poczta elektroniczna: restauracja@sabatini.pl.

Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu Internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§2
Definicje

1. Sprzedawca – firma ”DAJK-RES” E.J. Kołcz s.c. z siedzibą w Rzeszowie, kod 35-074 przy al. Piłsudskiego 17, NIP: 813-10-04-534, REGON 690 300 740, telefon: +48 606 737 656, +48 17 86 25 067, poczta elektroniczna: restauracja@sabatini.pl Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
2. Produkt, Dieta – Zestaw od 3 do 5 posiłków o łącznej kaloryczności od 1000 do 3500 kcal, dostarczany do klienta w wybrane przez niego dni (w zależności od zamówienia)
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składający zamówienie telefonicznie lub drogą e-mail
4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: http://www.sabatini.pl oraz jego subdomenami
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług.
9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.
10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
12. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce dostępnej na stronie Serwisu Internetowego, obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo, w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3
Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne swoich danych osobowych. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

Dane osobowe Cel przetwarzania
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
Numer telefonu Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
Adres dostawy Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu internetowego
5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§4
Zamówienie Produktu

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy oraz dokonania wyboru Produktu na konkretną ilość dni oraz dostawy, zgodnie z ofertą cateringu dostępną w formularzu zamówienia pod adresem: http://zamow.sabatini.pl/zamowienie/#/
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu.
3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:
a. telefonicznie pod numerem: +48 606 737 656 lub +48 17 862 50 67
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 19.00,
- w soboty od godz. 10.00 do 19.00 ,
- w niedzielę od 10.00 do 18.00,
b. drogą elektroniczną na adres: restauracja@sabatini.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,
c. za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem ewentualnych awarii Serwisu Internetowego.
4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant diety oraz kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz dni, w które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz punkcie III niniejszego regulaminu.
5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia, stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

§5
Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu

1. Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest przedstawiony w tabeli poniżej:

Tabela 1 – Potwierdzenie/ zmiana zamówienia

Zmiana/Zamówienie potwierdzone w: Do godz.: Zostanie dostarczone/zmienione w: Zamówienie złożone po godz. Zostanie dostarczone/zmienione w:
Poniedziałek 18.00 środę 18.00 czwartek
Wtorek 18.00 czwartek 18.00 piątek
Środę 18.00 piątek 18.00 sobotę
Czwartek 18.00 sobotę 18.00 poniedziałek
Piątek 18.00 poniedziałek 18.00 poniedziałek
Sobotę 18.00 poniedziałek 18.00 wtorek
Niedzielę 18.00 wtorek 18.00 środę

Tabela 2 – Zmiana adresu dostawy

Zmiana adresu w: Do godz.: Zostanie zmienione w: Zmiana po godz. Zostanie zmienione w:
Poniedziałek 16.00 wtorek 16.00 środę
Wtorek 16.00 środę 16.00 czwartek
Środę 16.00 czwartek 16.00 piątek
Czwartek 16.00 piątek 16.00 sobotę
Piątek 16.00 sobotę 16.00 poniedziałek
Sobotę 16.00 poniedziałek 16.00 poniedziałek
Niedzielę 16.00 poniedziałek 16.00 wtorek

2. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
a. Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta: restauracja@sabatini.pl Potwierdzenia płatności z konta bankowego, zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt)
b. Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych.
3. Godziny w Tabeli 1 i Tabeli 2 są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.
4. Godziny w Tabeli 1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu, takich jak zmiana Produktu.
5. Odstępstwa od pkt.3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
a. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
b. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
c. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
d. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w podsumowaniu zamówienia, realizowanego poprzez Serwis Internetowy, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu.
8. W przypadku realizacji zamówień poza strefę dowozu w konkretnym mieście może być doliczona opłata dodatkowa, która jest obliczana na podstawie adresu dostawy podczas składania zamówienia w Serwisie Internetowym
9. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
11. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym powiadomieniu Sprzedawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
12. Klient ma prawo wskazać preferowaną godzinę, do której najpóźniej chciałby otrzymać dostawę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy również poza podanymi ramami czasowymi, jeżeli z przyczyn niezależnych nie będzie on w stanie zrealizować dostawy Produktu we wskazanym przedziale czasu.
13. Dostawy produktu odbywają się od poniedziałku do soboty. W soboty dostarczane są produkty na sobotę i niedzielę, chyba że klient wybrał dostawę dnia poprzedzającego dzień zamówienia, wtedy produkty na sobotę i niedzielę zostaną dostarczone w piątek wieczorem. Sprzedawca może zmienić terminy dostaw w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, o czym poinformuje Klienta.
14. Zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników zawartych w Produkcie, w szczególności z powodu braku wiedzy o alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania poszczególnych składników, występujących u Klienta, a także braku wpływu Sprzedawcy na pozostałe przyjmowane przez Klienta płyny i produkty.
15. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w Tabeli 1 oraz Tabeli 2, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
16. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnią lub uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.
17. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.
18. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni, z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy określonego w Tabeli 1.
19. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówienia na inny Produkt, Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z Tabelą 1.
20. Minimalna długość zamówienia obejmuje 5 dni diety, nie jest konieczne, aby były to następujące po sobie dni.

§6
Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu https://tpay.com
b. gotówką - w pierwszym dniu rozpoczęcia diety, przy odbiorze zamówienia
c. karta płatniczą - w pierwszym dniu rozpoczęcia diety, przy odbiorze zamówienia
2. Wpłaty za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 1 dnia od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.
3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź dokonania płatności gotówkowej lub kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia.

§7
Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa art. 27 wymienionej ustawy, z uwagi na charakterystykę przygotowywanych i dostarczanych w ramach zawartej umowy produktów, jakimi są indywidualnie przygotowywane posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

§8
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji
3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§9
Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§10
Prawa Konsumenta

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
b. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
6. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

§11
Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę - także w celu marketingowym.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu.

§12
Prawa Autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§13
Postanowienia Końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2021 r.

wyjątkowy posiłek

 

© 2021 Sabatini. Wszelkie prawa zastrzeżone.

catering dietetyczny, catering dr. horaka, catering event, catering na uroczystość rodzinną, catering okolicznościowy, Przyjęcia okolicznościowe, uroczystości rodzinne, catering z dowozem, dania z dowozem, dieta dr. horaka, menu na dowóz, posiłek z dowozem, restauracja

Al. Piłsudskiego 17

35 - 074 Rzeszów

tel. +48 17 862 50 67

tel. +48 606 737 656

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności

Regulamin

Polityka prywatności cateringu dietetycznego

Regulamin puntków lojalnościowych

Sabatini
przyjęcia okolicznościowe
kulinarne kompozycjeuroczystośi rodzinne

© 2024 Copyright
Zamawiaj online
Panel klienta