REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
CATERINGU SABATINI


§ 1
DEFINICJE REGULAMINU


1. Catering Sabatini - „DAJK-RES” E.J. Kołcz s.c. z siedzibą w Rzeszowie, kod: 35-074 przy
al. Piłsudskiego 17, NIP: 813-10-04-534, REGON: 690 300 740, telefon: +48 606 737 656,
+48 17 86 25 067, poczta elektroniczna: restauracja@sabatini.pl - Organizator promocji “Program
Lojalnościowy”, zwanego dalej również Cateringiem;
2. Platforma Dietly.pl - zwana dalej również Platformą ( wyszukiwarką) to witryna internetowa
działająca pod adresem: “https://dietly.pl”, dająca możliwość wyświetlana i porównywania ofert
różnych Cateringów dietetycznych, w tym Organizatora oraz składania za jej pośrednictwem
Zamówień na dostawę zestawu dań wybranych z oferty Cateringu, prezentującego swoją ofertę na tej
Platformie.
3. Program lojalnościowy - dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów Cateringu
Sabatini, mająca na celu złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Platformy Dietly i uzyskanie w
zamian punktów lojalnościowych na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
4. Klient - Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu Sabatini za pomocą
Platformy Dietly.pl
5. Zamówienie - oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu narzędzi
i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku wybranych Produktów
Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży
Produktów oraz związanych z nimi usług na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem Sabatini;
6. Konto Klienta- spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu
skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.dietly.pl – po podaniu
ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Klient może korzystać z usług
świadczonych przez Catering Sabatini, w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty
oferowane przez Catering Sabatini, zarządzać zamówieniem czy danymi adresowymi;
7. Kod polecający - jest specjalnym kodem polecającym przeznaczonym dla nowych klientów,
którym uczestnik programu lojalnościowego poleci Catering. Kod polecający znajduje się w zakładce
Skarbonka.
8. Punkty lojalnościowe - są to punkty przyznawane w ramach Programu Lojalnościowego, dzięki
którym Klient może korzystać z dodatkowych usług, takich jak: zniżka za zakup diety.
9. Skarbonka - wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są punkty
lojalnościowe.


§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,PROGRAM LOJALNOŚCIOWY” jest
Catering Sabatini.
2. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób fizycznych lub
prawnych składających Zamówienie w Cateringu Sabatini za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.
3. Celem Programu jest promowanie Cateringu Sabatini.
4. Catering Sabatini nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy regulamin za pośrednictwem
Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie,
odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
5. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu Sabatini zawartej w Programie, Klient powinien zapoznać
się z Regulaminem. W razie wątpliwości uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na
warunki uczestnictwa i zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
6. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest równoznaczne ze
zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie.
7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania przyczyny i ze
skutkiem natychmiastowym, przesyłając Organizatorowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy
uczestnictwa w Programie w formie wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie
Klienta i na adres restauracja@sabatini.pl. Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane
przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego skutku. Z chwilą dotarcia
oświadczenia Klienta do Organizatora umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się, a wszystkie
zgromadzone na Koncie Klienta punkty lojalnościowe zostają bezpowrotnie skasowane.
8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę z
ważnych powodów z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się naruszenie
postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu Sabatini i Platformy Dietly, uznanie,
że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i jego zasad lub zabezpieczeń
funkcjonowania Programu, jak również naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów. Z chwilą
rozwiązania umowy - zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.
9. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w
Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów transakcji online, albo ilekroć uzyska
taką informację z właściwej instytucji finansowej lub na żądanie organów ścigania.
10. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom trzecim.
11. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w Cateringu Sabatini.

§ 3
TERMIN I MIEJSCE

1. Catering jest uprawniony do:
a. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,
b. całkowitego usunięcia go ze swojej oferty w terminie ustalonym bezpośrednio przez Catering
Dietetyczny,
c. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.
2. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na stronie internetowej:
https://www.sabatini.pl/ oraz e-mailowo przez restauracja@sabatini.pl.
3. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go ze swojej oferty, po
terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty lojalnościowe mogą zostać całkowicie
usunięte.
4. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do dokonania zmian
na zasadach opisanych w Regulaminie.

§ 4
ZASADY PROMOCJI

1. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta na Platformie
Dietly.pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfikacji pod kątem jego poprawności oraz
zgodności z Regulaminem Platformy Dietly https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/
Regulamin_platformy_Dietly.pdf oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do otrzymania
punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po jego złożeniu, naruszenie
Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub Platformy Dietly.pl, brak dokonania płatności online
czy też błędne zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe
zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.
2. Przez zweryfikowanie Konta należy rozumieć takie Konto, którego proces rejestracji na Dietly.pl
przebiegł pomyślnie i został przez Platformę zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może
składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę
sprzedaży i dostawy tych Produktów.
3. Punkty lojalnościowe za rejestrację Konta Klienta z zaznaczeniem zgód marketingowych Cateringu
przyznawane są po złożeniu i opłaceniu pierwszego Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień testowych
zwanych też zamówieniami na próbę.
4. W ramach Programu lojalnościowego Klient może z poziomu Panelu Klienta wygenerować
specjalny link polecający usługi na Platformie Dietly.pl i przekazać wybranej osobie specjalny kod
polecający na Zamówienie w Cateringu. Po złożeniu Zamówienia przez osobę, która skorzysta z linku
polecającego Klientowi w ramach Programu zostaną naliczone punkty lojalnościowe na zasadach
wynikających z niniejszego Regulaminu.
5. Kod polecający, o którym mowa w ustępie powyżej, stanowi rabat na pierwsze Zamówienie nowego
Klienta. Kiedy osoba polecona użyje kodu polecającego, Klient polecający otrzyma dodatkowe punkty
do Skarbonki.
6. Naliczanie punktów lojalnościowych odbywa się poprzez przeliczenie kwoty Zamówienia na liczbę
przyznanych punktów lojalnościowych.
7. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu Sabatini mogą być wykorzystane
wyłącznie w tym Cateringu.
8. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie wyłącznie w przypadku dokonywania płatności za
Zamówienie za pośrednictwem płatności online w Cateringu. O ile nic nie wynika z innych
postanowień niniejszego Regulaminu, podstawowym przelicznikiem jest: 100 punktów
lojalnościowych = 1 PLN.
9. Punkty lojalnościowe i odpowiadająca im równowartość pieniężna za poszczególne działania
przedstawia się następująco:
a. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta Dietly
i złożenie pierwszego Zamówienia w Cateringu wraz z jednoczesnym wyrażeniem zgód
marketingowych dla Cateringu przyznawane jest 1000 punktów lojalnościowych, które są
równowartością 10 PLN,
b. za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta i złożenie pierwszego Zamówienia, ale bez
jednoczesnego wyrażenia zgód marketingowych dla Cateringu przyznawane jest 500 punktów
lojalnościowych, które są równowartością 5 PLN;
c. za każde wydane pełne 50 PLN w pierwszym Zamówieniu złożonym w Cateringu Sabatini ,
przez osobę, której został polecony Catering, z wykorzystaniem specjalnego linku polecającego, osobie
polecającej przyznawane jest 100 punktów, które są równowartością 1 PLN;
d. za każde wydane pełne 50 PLN przy złożeniu Zamówienia z wykorzystaniem Panelu Klienta
w Cateringu przyznawane jest 50 punktów lojalnościowych, które są równowartością 50 groszy PLN;
e. naliczanie punktów od Zamówień powyżej 50 PLN następuje po przekroczeniu przez
Zamówienie wielokrotności wartości 50 PLN;
f. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta zostanie opłacone
1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile Klient, składając takie Zamówienie, dokonana
jego opłacenia również z własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto
g. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny posiłku w aktywnym Zamówieniu w Cateringu
Sabatini przyznawane jest 10 punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 groszy PLN;
h. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny Cateringu dietetycznego o treści, w której
zostanie wykorzystane więcej niż 100 znaków bez spacji przyznawane jest 100 punktów
lojalnościowych, które są równowartością 1 PLN;
i. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest
wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość
tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł; zwolnienie od podatku nagród
związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez
podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących
przychód z tej działalności.
10. Do uzyskanie punktów za wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w ust.9 a. Klient
jest uprawniony tylko raz i przy pierwszym Zamówieniu na Platformie dietly.pl w dowolnym cateringu
oferującym program lojalnościowy na Platformie. Wyrażenie takich zgód przy pierwszym Zamówieniu
w innym cateringu oferującym program lojalnosciowy na Platformie Dietly.pl wyklucza uzyskanie
dodatkowych punktów za wyrażenie zgody marketingowe u Organizatora Programu.
11. Próba jednorazowej wymiany przez Klienta zgromadzonych punktów na Zamówienia o wartości
przekraczającej ww. limit wyrażony w PLN nie zostanie zrealizowana.
12. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie
Klienta.
13. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami lojalnościowymi.
Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba zgromadzonych punktów - punkty
lojalnościowe naliczane są od wartości Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach
lojalnościowych.
14. Punkty są zapisywane i każdorazowo aktualizowane o faktycznie zaimplementowane punkty w
specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu na Koncie Klienta opisanym “Skarbonka”.
15. Jeżeli Uczestnik korzystający z Programu posiada jednocześnie punkty zgromadzone w ramach
“Punktów Dietly” na Platformie Dietly i zadeklaruje chęć użycia “Punktów Dietly” do sfinalizowania
Zamówienia, to przed ich wykorzystaniem w Cateringu, w pierwszej kolejności rozliczane będą punkty
zgromadzone w Skarbonce.
16. Punkty w Skarbonce za Zamówienia w Cateringu naliczają się niezależnie od innych punktów
przyznawanych za Zamówienia w innych Cateringach, które w swojej ofercie udostępniły Program
Lojalnościowy i mogą być wykorzystane wyłącznie w Cateringu.
17. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu - zebrane punkty lojalnościowe są
kasowane.
18. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba odpowiednich
punktów lojalnościowych nie nalicza się prawidłowo lub nie nalicza się w ogóle - należy skontaktować
się w formie mailowej na adres poczty elektronicznej restauracja@sabatini.pl z dopiskiem „Reklamacja
Programu Lojalnościowego “Skarbonka””.
19. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają wymianie na środek
płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na rzecz osób trzecich.

§ 4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie mailowej na adres
poczty elektronicznej restauracja@sabatini.pl z dopiskiem „Reklamacja Programu Lojalnościowego
Skarbnka”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach
związanych z reklamacją i/lub Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest
Catering Sabatini. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane
osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Decyzje Cateringu - Organizatora Programu Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza
uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
4. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu
Cateringu, Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl, Polityka Prywatności Cateringu
https://www.sabatini.pl/polityka-prywatnosci-cateringu-dietetycznego.

Lekkie dania posiłki dr. horak Rzeszów

 

© 2021 Sabatini. Wszelkie prawa zastrzeżone.

catering dietetyczny, catering dr. horaka, catering event, catering na uroczystość rodzinną, catering okolicznościowy, Przyjęcia okolicznościowe, uroczystości rodzinne, catering z dowozem, dania z dowozem, dieta dr. horaka, menu na dowóz, posiłek z dowozem, restauracja

Al. Piłsudskiego 17

35 - 074 Rzeszów

tel. +48 17 862 50 67

tel. +48 606 737 656

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności

Regulamin

Polityka prywatności cateringu dietetycznego

Regulamin puntków lojalnościowych

Menu na dowóz event podkarpacie
Przyjęcia okolicznościowe uroczystości rodzinne Rzeszów
Catering na event uroczystość każdą okazję premium RzeszówCatering okolicznościowy biznes dr. horaka podkarpacie

© 2024 Copyright
Zamawiaj online
Panel klienta